homeวท6002201 การพัฒนาซอฟต์แวร์ (มัลติมีเดีย571)
personperson_add
วท6002201 การพัฒนาซอฟต์แวร์ (มัลติมีเดีย571)

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วท6002201 การพัฒนาซอฟต์แวร์ (มัลติมีเดีย571)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12112

สถานศึกษา
เทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟฟฟ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)