BIT1/3 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กัลยา รัตนศิวะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้อง ปสสท 1/3

อังคาร เวลา 8.30-11.30 ห้อง COM1