เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นโยบายและการวางแผนทางการบริหารการศึกษา (POLICIES AND PLANNING FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและแผนการจัดการศึกษาระดับมหัพภาคของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การประเมินความสำเร็จของนโยบายการศึกษาของไทยศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของต่างประเทศ ศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคม การเมืองและเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการจัดการศึกษา ศึกษาทฤษฎีและกระบวนการวางแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ศึกษาเทคนิคและกระบวนการนำแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการศึกษาของไทย