การวางแผนและนโยบายทางการบริหารการศึกษา (PLANNING AND POLICIES FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผน