เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชุมนุมการสร้างเว็บไซต์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กระบวนการเรียนรู้ แก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถมีความรู้พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์เผยแพร่สู่อินเทอร์เน็ตและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมีความรับผิดชอบและมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีเว็บไซต์

ศึกษาการออกแบบเว็บเพจ โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ การใช้ข้อความ ภาพกราฟฟิก การเชื่อมโยงเว็บเพจ การสร้างฟอร์ม การใช้มัลติมีเดียและการอัพโหลดเว็บไซต์สู่อินเทอร์เน็ต