เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BIT 2247 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลักษณะและบทบาทของอินเทอร์เน็ตในการพัฒนาตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การจัดจำหน่ายและการสื่อสารกับลูกค้าผ่านอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจและการโฆษณา การจัดตั้งตัวแทน การจัดตั้งผู้ช่วยจัดซื้อ ผ่านเครื่องมือค้นหาการตลาดผ่านพันธมิตร การตลาดผ่านเครือข่ายทางสังคม วิธีการและขั้นตอนในการบริหารจัดการการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมถึงการทำการตลาดสำหรับสินค้าที่ขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กระบวนการส่งเสริมทางการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบต่างๆ และสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือกที่เหมาะสมได้