ปี ๓ รัฐศาสตร์การปกครอง ภาคปกติ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักศึกษาภาคปกติ รายวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ