เรียนรู้คอมพิวเตอร์ (ประถมศึกษาปีที่ 4)

คำอธิบายชั้นเรียน

1. หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์

 2. การจัดประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงานเบื้องต้น