ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 1