homeนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา หมู่2
personperson_add
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา หมู่2

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ทองนาค
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา หมู่2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12210

สถานศึกษา
ครุศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)