เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วณิชยา องศารา

โรงเรียนวัดหัวอิฐ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การทำงานของคอมพิวเตอร์                         เวลา 1 ชั่วโมง

เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 3.1 ม.1/1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกส่วนประกอบขั้นพื้นฐานในการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

2. อธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบขั้นพื้นฐานในการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

สาระการเรียนรู้

การทำงานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย หน่วยสำคัญ 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก

  • 1.ใบความรู้ เรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
  • 2.แบบทดสอบ เรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์