ปกจท1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เผด็จ รักธงไทย เลขที่ 6