336-212

ดร.วันดี อุดมอักษร

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจำวัน