มัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2