homeHWKS 4/1
person
HWKS 4/1

ผู้สอน
นาย อดิศักดิ์ ฝาสีน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
HWKS 4/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12288

สถานศึกษา
หาดใหญ่วิทยาคาร

คำอธิบายวิชา

ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษหลัก7 รหัสวิชา อ31101 จำนวนหน่วยกิจ 1.0 หน่วยกิจ

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ศึกษาหมวดคำศัพท์ และ การใช้คำสั่ง คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ วิธีอ่านออกเสียงคำศัพท์ สำนวน ประโยค ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน การเลือกระบุและเขียนหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ และสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ การแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่ม รู้จักตัวเอง ฝึกพูดสนทนาและเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ

เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง อธิบายเปรียบเทียบเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง แล้วนำเสนอด้วยการพูดและการเขียนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้และสื่อสารในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)