เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรื่อง ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ใช้สร้างสรรค์งาน


วัตถุประสงค์

  1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของซอฟต์แวร์ได้
  2. นักเรียนสามารถบอกประเภทของซอฟต์แวร์ได้

สาระสำคัญ

  1. ความหมายของซอฟต์แวร์
  2. ประเภทของซอฟต์แวร์