วิชาปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

สิรภพ ชาวกระเดียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การนำอุปกรณ์ แต่ละชนิด

มาประกอบเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับซอฟต์แวร์ปัจจุบัน