homeED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (สพฐ.รุ่น 2) ... ภาคเรียนที่ 1/2557
personperson_add
ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (สพฐ.รุ่น 2) ... ภาคเรียนที่ 1/2557

ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (สพฐ.รุ่น 2) ... ภาคเรียนที่ 1/2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12340

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา และ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของนวัตกรรมการศึกษา สารสนเทศทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น การแสวงหาข้อมูล แหล่งเรียนรู้ การออกแบบ การสร้าง การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมไปใช้ในการเรียนรู้ รวมทั้งการประเมินผลเพื่อปรับปรุงสื่อนวัตกรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)