สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนรู้เพื่อศึกษาเรื่องราวของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศและสิ่ง