เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

Phattharaporn Pakdeechanuan

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นฐานโครงสร้างเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์