เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทักษะการจัดการเรียนรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมายของเทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู้ ความสำคัญของทักษะการจัดการเรียนรู้ การนำเข้าสู่บทเรียน การตั้งคำถาม การอธิบายและยกตัวอย่าง การใช้วาจากริยาท่าทางและสื่อความหมาย การเขียนกระดาน การเสริมแรง การใช้สื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ การสรุปบทเรียน เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู้อื่น ๆ การสอนแบบจุลภาค การออกแบบและการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย กระบวนการกลุ่มและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การบูรณาการความรู้ด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้กับรายวิชาชีพครูอื่น ๆ