เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสอนศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร วัจนภาษา อวัจนภาษา จิตวิทยาทางการสื่อสาร