ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ม.1 ส21102