เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เพศศึกษารอบด้าน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิมลวรรณ มีบุญ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ความหมายและขอบข่ายของเพศศึกษา ความสำคัญและความจำเป็นในการเรียนเพศศึกษา  ความรู้เรื่องเพศวิถีและองค์ประกอบเรื่องเพศ  ได้แก่  พัฒนาการของมนุษย์  สัมพันธภาพทางเพศ ทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศและการแสดงออก สุขภาพทางเพศ สังคมและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหล่อหลอมวิถึทางเพศ กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศ  กระบวนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา