เพศศึกษารอบด้าน

วิมลวรรณ มีบุญ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายและขอบข่ายของเพศศึกษา ความสำคัญและความจำเป็นในการเรียนเพศศึกษา  ความรู้เรื่องเพศวิถีและองค์ประกอบเรื่องเพศ  ได้แก่  พัฒนาการของมนุษย์  สัมพันธภาพทางเพศ ทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศและการแสดงออก สุขภาพทางเพศ สังคมและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหล่อหลอมวิถึทางเพศ กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศ  กระบวนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา