homeเพศศึกษารอบด้าน
personperson_add
เพศศึกษารอบด้าน

ผู้สอน
วิมลวรรณ มีบุญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เพศศึกษารอบด้าน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12404

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายและขอบข่ายของเพศศึกษา ความสำคัญและความจำเป็นในการเรียนเพศศึกษา  ความรู้เรื่องเพศวิถีและองค์ประกอบเรื่องเพศ  ได้แก่  พัฒนาการของมนุษย์  สัมพันธภาพทางเพศ ทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศและการแสดงออก สุขภาพทางเพศ สังคมและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหล่อหลอมวิถึทางเพศ กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศ  กระบวนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)