การศึกษาเพื่อการพัฒนา

Sophon Chaiwatthanakunwanich

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนามนุษย์