ตลกศึกษาสำหรับครู

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้การสร้างบรรยากาศ เพื่อภาวะอารมณ์ดีของผู้เรียน