เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความคิดสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Pathaya Ruangroengkulrit

มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา

สร้างกระบวนการคิด สร้างแนวคิดการนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในงานนิเทศศาสตร์