ความคิดสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์

Pathaya Ruangroengkulrit

มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างกระบวนการคิด สร้างแนวคิดการนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในงานนิเทศศาสตร์