เศรษศาสตร์ชุมชนเมืองและชนบท

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรผังเมือง คณะสถาปัตยกรรม