Exercise for health

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาสอนให้รู้จักหลักการออกกำลังกายที่ถูกต้องเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี