homeหลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
person
หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

ผู้สอน
pannee phudket
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12452

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา ประวัติการศึกษาไทย ระบบการศึกษาของไทย ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา และสังคมวิทยาการศึกษา การศึกษากับการพัฒนาประเทศ แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา องค์กรวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน วิธีจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู้ ปัญหาและการแก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ การนำองค์ความรู้สู่การบูรณาการศาสตร์และประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)