homeหลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
personperson_add
หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

ผู้สอน
pannee phudket
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12452

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา ประวัติการศึกษาไทย ระบบการศึกษาของไทย ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา และสังคมวิทยาการศึกษา การศึกษากับการพัฒนาประเทศ แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา องค์กรวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน วิธีจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู้ ปัญหาและการแก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ การนำองค์ความรู้สู่การบูรณาการศาสตร์และประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)