เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา ประวัติการศึกษาไทย ระบบการศึกษาของไทย ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา และสังคมวิทยาการศึกษา การศึกษากับการพัฒนาประเทศ แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา องค์กรวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน วิธีจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู้ ปัญหาและการแก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ การนำองค์ความรู้สู่การบูรณาการศาสตร์และประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา