การแปรรูปอาหาร 2

คำอธิบายชั้นเรียน

การแปรรูปอาหารโดยใช้ความเย็น เอ็กซ์ทรูชัน การใช้ความดันสูง การใช้พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การบรรจุและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร การวางผังโรงงาน และเทคโนโลยีสะอาด