คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ประวิณ มาตรา

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับ

-  โครงสร้างคอมพิวเตอร์

-  ประวัติความเป็นมา

-  ระบบคอมพิวเตอร์