นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม อำเภอพรหมคิรี จังหวัดนครศรี
ธรรมราช