เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

powerpoint

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว ฉัตรจงกล สุวรรณพงศ์

โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์

ให้นักเรียนศึกษาโปรแกรม powerpoint