homeหลักพื้นฐานลาเท็กซ์เทคโนโลยี
personperson_add
หลักพื้นฐานลาเท็กซ์เทคโนโลยี

ผู้สอน
person
เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักพื้นฐานลาเท็กซ์เทคโนโลยี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12545

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สมบัติทางเคมีและฟิสิกสของน้ำยาง น้ำยางธรรมชาติ น้ำยางสังเคราะห น้ำยางเทียม และสมบัติน้ำยาง วิธีการเก็บรักษาน้ำยาง ความเสถียรของน้ำยาง การผลิตน้ำยางข้น การทดสอบคุณภาพของน้ำยาง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)