homeหลักพื้นฐานลาเท็กซ์เทคโนโลยี
person
หลักพื้นฐานลาเท็กซ์เทคโนโลยี

ผู้สอน
เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักพื้นฐานลาเท็กซ์เทคโนโลยี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12545

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สมบัติทางเคมีและฟิสิกสของน้ำยาง น้ำยางธรรมชาติ น้ำยางสังเคราะห น้ำยางเทียม และสมบัติน้ำยาง วิธีการเก็บรักษาน้ำยาง ความเสถียรของน้ำยาง การผลิตน้ำยางข้น การทดสอบคุณภาพของน้ำยาง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)