การประกันคุณภาพการศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การประกันคุณภาพการศึกษา

(Quality Assurance)