สอนเสริม

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นธรรมดาที่ผู้เรียนแตกต่างกันย่อมมีปัญหาในการเรียนรู้ แนวทางหนึ่ที่ผู้สอนตระหนักต่อความรับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ในหลายๆช่องทางแนวทางหนึ่งที่เลือกใช้คือการสอนเสริม