สังคมศึกษา ส21101

อรพิน สว่างวงษ์

ร.ร.ตระกูลปนะเทืองวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.1