เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาจีนเบื้องต้น1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น เป็นวิชาที่ว่าด้วยการเรียนการสอนภาษาจีนขั้นพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถสื่อสารและทักทานกันได้เบื้องต้น