เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Mathematic M.6/4 (ค 33202)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2

บทที่ 1 ลำดั บอนันต์ ได้แก  ความหมายของลำดับอนันต์  รูปแบบของการกำหนด ลำดับเลขคณิต 

ลำดับเรขาคณิต  และลิมิตของลำดับ.อนุกรมอนันต์  ได้แก่ ผลบวกของอนุกรมอนันต์ สัญลักษณ์แทนการบวก

บทที่ 2 แคลคูลัสเบื้องต้น   ลิมิตของฟังก์ชัน   ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน   ความชันของเส้นโค้ง

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร  อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ  อนุพันธ์อันดับสูง

การประยุกต์อนุพันธ์  ปฏิยานุพันธ์   ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต   ปริพันธ์จำกัดเขต    พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

บทที่ 3 กำหนดการเชิงเส้น    กราฟของอสมการเชิงเส้น   กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น

การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นโดยวิธีใช้กราฟ

ผลการเรียนรู้  

1.หาลิมิตของ