homeMathematic M.6/4 (ค 33202)
person
Mathematic M.6/4 (ค 33202)

ผู้สอน
นาง วราภรณ์ สังข์วรกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Mathematic M.6/4 (ค 33202)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12630

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2

บทที่ 1 ลำดั บอนันต์ ได้แก  ความหมายของลำดับอนันต์  รูปแบบของการกำหนด ลำดับเลขคณิต 

ลำดับเรขาคณิต  และลิมิตของลำดับ.อนุกรมอนันต์  ได้แก่ ผลบวกของอนุกรมอนันต์ สัญลักษณ์แทนการบวก

บทที่ 2 แคลคูลัสเบื้องต้น   ลิมิตของฟังก์ชัน   ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน   ความชันของเส้นโค้ง

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร  อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ  อนุพันธ์อันดับสูง

การประยุกต์อนุพันธ์  ปฏิยานุพันธ์   ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต   ปริพันธ์จำกัดเขต    พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

บทที่ 3 กำหนดการเชิงเส้น    กราฟของอสมการเชิงเส้น   กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น

การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นโดยวิธีใช้กราฟ

ผลการเรียนรู้  

1.หาลิมิตของ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)