วิชานวัตกรรมการจัดการการเปลี่ยนแปลง

คำอธิบายชั้นเรียน

นวัตกรรม การจัดการ การเปลี่ยนแปลง