home4123610 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
personperson_add
4123610 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย

ผู้สอน
ประยุทธ ชลหิรัญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
4123610 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1266

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและการปฏิบัติการในการดำเนินเสนอข้อมูลข่าวสารโดยใช้สื่อประเภทมัลติมีเดีย ความสัมพันธ์ระหว่างวินโดว์กับมัลติมีเดีย การบันทึกเสียง การประมวลภาพ การทำภาพเคลื่อนไหว  การนำอุปกรณ์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาประกอบกัน หรือการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการนำเสนอข้อมูล ฐานข้อมูลของมัลติมีเดียและให้มีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)