เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4123610 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและการปฏิบัติการในการดำเนินเสนอข้อมูลข่าวสารโดยใช้สื่อประเภทมัลติมีเดีย ความสัมพันธ์ระหว่างวินโดว์กับมัลติมีเดีย การบันทึกเสียง การประมวลภาพ การทำภาพเคลื่อนไหว  การนำอุปกรณ์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาประกอบกัน หรือการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการนำเสนอข้อมูล ฐานข้อมูลของมัลติมีเดียและให้มีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย