เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี หลักการการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นขั้นตอน ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต รวมทั้งใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการทำงานให้เกิดประโยชน์ มีความเหมาะสมต่องาน โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถออกแบบถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติสามารถสร้างชิ้นงานตามกระบวนการเทคโนโลยีโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม มารยาท และข้อบังคับในการใช้ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ