ผู้สอน
นิจวรรณ งามเขียว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.3/1 วิชา การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก (ง20225)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12688

สถานศึกษา

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก (ง20225)

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต

********************************************************************************

ศึกษาและเข้าใจคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิก ศึกษาและมีทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop รู้จักแถบเครื่องมือ ออปชั่นและพาเล็ตต่าง ๆ ที่สำคัญ การใช้งานพื้นฐานของโปรแกรม การนำภาพกราฟิกมาใช้ การสร้าง Selection การใช้เลเยอร์ การปรับรูปทรง การใช้สี การวาดภาพ สร้างตัวอักษรและข้อความ การปรับแต่งสีและแสงเงาของรูปภาพ การใช้ฟิลเตอร์ (Filter) การตกแต่งแก้ไขภาพ การทำสำเนาภาพด้วยเครื่องมือ Clone Stamp การตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือ Healing Brush การบิดเบือนภาพด้วยคำสั่ง Liquify การสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation และการบันทึกภาพในรูปแบบต่างๆ สำหรับการใช้งานแต่ละประเภท

ตลอดจนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพ และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานกราฟิก และการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม


ผลการเรียนรู้

1.อธิบายคุณลักษณะและเลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้เหมาะสมกับงานกราฟิกได้

2.มีทักษะในการใช้โปรแกรม Photoscape ได้

3.มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ได้

4.ทำการสร้างงานกราฟิกอย่างสร้างสรรค์

5.มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

รวม 5 ผลการเรียนรู้