เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.4/2 วิชา การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ง30242)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นิจวรรณ งามเขียว

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา

วิชา การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ง30242)

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2   40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต

***********************************************************************************

ศึกษา วิเคราะห์ ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความหมายและประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมที่ใช้จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปฏิบัติการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์และนำเสนอสื่อ ด้วยโปรแกรม Flip Album6.0 Pro ได้ สามารถประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ มีสัมมาคารวะและมีจิตสาธารณะ


ผลการเรียนรู้

1.อธิบายความหมายและประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้

2.อธิบายโปรแกรมที่สามารถนำมาสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างน้อย 2 โปรแกรม

3.มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro ได้

4.มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม Adobe Flashได้

5.มีทักษะในการเลือกและนำข้อมูลมาสร้างสรรค์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างน้อย 1 เรื่อง

6.มีความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

รวม 6 ผลการเรียนรู้