เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.6/1 วิชา งานกราฟิกและสื่อมัลติมีเดีย(ง30243)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นิจวรรณ งามเขียว

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา

วิชา งานกราฟิกและสื่อมัลติมีเดีย(ง30243)

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 

***********************************************************************************

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ทฤษฎีคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการของการสร้างชิ้นงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เช่น โปรแกรมPhoto Scape โปรแกรม Adobe Photoshop โปรแกรมSwish Max โปรแกรมบันทึกเสียง Jet Audio และโปรแกรมAVS Video Editor

ตลอดจนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพและสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานกราฟิก และการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม


ผลการเรียนรู้

1.บอกหลักการของการสร้างภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ได้

2.สร้างภาพกราฟิกจากคอมพิวเตอร์ได้

3.เลือกใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม

4.สร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมมัลติมีเดียได้

5.นำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

6.มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

รวม 6 ผลการเรียนรู้