ม.1 เทคโนโลยี 1

วนิดา มาปง

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม จังหวัดแพร่

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึนเพื่อนทำการสอนออนไลน์ รายวิชา เทคโนโลยี 1 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1