homeม.2/1 (2557) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
personperson_add
ม.2/1 (2557) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้สอน
ครูธวัช พรมี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.2/1 (2557) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12705

สถานศึกษา
โรงเรียนนาน้อย

คำอธิบายชั้นเรียน

          ศึกษาและอธิบายหลักการทำงานเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถนำกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะในการค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีคุณธรรมและมีจริยธรรม เลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานและประสิทธิภาพของงานที่จะได้รับ

          โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)