homeMathmwclassm6
personperson_add
Mathmwclassm6

ผู้สอน
ปรางมาศ เมืองพรม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Mathmwclassm6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12707

สถานศึกษา
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาลำดับ ลำดับจำกัด ลำดับอนันต์ พจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต พจน์ต่างๆ ของลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตโดยใช้สูตร กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ การทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ เหตุการณ์และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ การสำรวจความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็นอย่างง่าย สถิติเบื้องต้นการเก็บรวบรวมข้อมูล การหาค่ากลางของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม แปลความหมายและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลโดยใช้เปอร์เซ็นต์ไทล์และแปลความหมายได้ การวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลความหมายได้ สถิติและข้อมูล แปลความหมายของค่าสถิติและนำไปใช้ตัดสินใจในชีวิตประจำวันได้

สามารถยกตัวอย่างลำดับและลำดับจำกัดใช้สัญลักษณ์แสดงพจน์ทั่วไป แสดงความสัมพันธ์ของฟังก์ชันที่เป็นลำดับ นำความรู้เกี่ยวกับลำดับเลขคณิตและลำคับเรขาคณิตไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับลำดับเลขคณิตในชีวิตประจำวันพิจารณาความสัมพันธ์ของพจน์ในลำดับ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต สังเกตและเปรียบเทียบอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต แสดงขั้นตอนการหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต หาผลบวกของอนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิตโดยใช้สูตรตลอดจนการเลือกใช้อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ นำกฎเกณฑ์เบื้องต้นของการนับไปใช้ในการแก้ปัญหา เปรียบเทียบ แยกประเภทและให้เหตุผลเกี่ยวกับเกณฑ์การนับเบื้องต้น แสดงขั้นตอนวิธีหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ เขียนสัญลักษณ์ของการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ คาดการณ์ในสถานการณ์ที่กำหนด ตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้อง สำรวจความคิดเห็นอย่างง่าย นำผลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นไปใช้คาดการณ์ในสถานการณ์ที่กำหนดให้ หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปอร์เซ็นต์ไทล์ของข้อมูล ใช้ข้อมูลข่าวสารและค่าสถิติช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อและวัตถุประสงค์ใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหาให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)