ประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนนักเรียน 173 คน