กิจกรรมแนะแนว ม.6/1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถรับรู้แนวทางการศึกษาต่อของตนเองได้อย่างชัดเจน