กิจกรรมแนะแนว ม.6/1

ศุภณัฐ วงศ์สกุล

โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถรับรู้แนวทางการศึกษาต่อของตนเองได้อย่างชัดเจน